Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school.

Ouderraad

De ouderraad is de vereniging van alle belangstellende ouders van leerlingen van het Heilig Hartinstituut en wil de ouders actief betrekken bij het schoolgebeuren:

  • Het is een forum waar ouders elkaar ontmoeten en meningen uitwisselen over alle aspecten van het reilen en zeilen op school.
  • De ouderraad is tevens een gesprekspartner voor de directie van de school.
  • Hij draagt ook effectief bij tot de oplossing van gebeurlijke problemen in het schoolleven.

Door dit alles levert de ouderraad een eigen en onvervangbare bijdrage tot het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de leerlingen.

De ouderraad van het Heilig Hartinstituut focust op drie soorten activiteiten:

  • Er zijn vijf vergaderingen per jaar, telkens op een woensdagavond van 20 tot 22 uur, waar alle aspecten van het schoolleven aan bod komen en besproken worden met de directie van de school.
  • De ouderraad organiseert elk jaar enkele infoavonden over actuele thema‚Äôs in verband met opvoeding en onderwijs.
  • De ouderraad helpt occasioneel mee bij evenementen die de school organiseert.

De klemtoon ligt expliciet op gedachtenuitwisseling, informatieverstrekking en probleemoplossing en niet op het ondersteunen van evenementen op school of het organiseren van fondsenwerving.

Schoolraad

De schoolraad is een wettelijk inspraakorgaan waarin vier groepen participeren: ouders, leerlingen, personeel en lokale gemeenschap. Ze zitten samen voor overleg, goedkeuring en/of advies rond thematieken uit het schoolleven.