Internationalisering

Internationalisering

Internationale professionalisering van het personeel

In het kader van het Europese Erasmus+ programma gingen de voorbije jaren een tiental personeelsleden op bijscholingen in het buitenland. Ze werden naar Kroatië, Tsjechië, Engeland, Italië, Portugal en Duitsland gestuurd en zo verstevigde de school haar expertise op vlak van CLIL-onderwijs, leerlingenparticipatie en innovatief onderwijs.

Samenwerking met andere scholen

Er werd een intense samenwerking opgestart met internationale scholen zoals de British School of Brussels, het Städtische Gymnasium Augustinianum Greven en het J. P. Thijsse College in Castricum.

Enkele collega’s van het Heilig Hart woonden op de Britisch School of Brussels bijvoorbeeld een Poetry Slam en een Ted Talk event bij, volledig georganiseerd door en voor leerlingen. Daarnaast is er een intensieve samenwerking tussen enkele zesdejaars om in april een gemeenschappelijk debat te organiseren en werden recent wederzijdse leerkrachtenobservaties opgestart.

(Foto: Onze collega’s Sofie Veldeman en Lieve Geerts met Dhr Volker Krobisch en Mevr. Astrid Schulz van het Augustinianum.)

eTwinning-projecten

Je moet niet altijd naar het buitenland om aan internationalisering te doen! Je kan het buitenland ook gewoon naar de school halen. We ontwikkelen steeds meer ervaring met online internationale projecten zoals met het eTwinning- en het Penpals-platform. Zo werden er de voorbije jaren projecten rond het kerstbestand van 14-18 (5e en 6e jaar) en rond duurzame energiebronnen (4e jaar) uitgedacht. Volgend jaar komt er zeker een project rond taalontwikkeling in het vierde jaar.

Prins Filip Fonds

In de eerste en de derde graad wordt al enkele jaren intensief samengewerkt met Waalse scholen in Ottignies en Waver onder het Prins Filip Fonds, de aanvraag voor de tweede graad wordt in het najaar ingediend.

In de eerste graad werkt men samen met het Collège du Christ-Roi uit Ottignies met als thema "J'avais 13 ans pendant la Première Guerre mondiale".

In het zesde jaar gaan de leerlingen van Handel en Boekhouden-informatica op uitwisseling naar het Collège Technique Saint-Jean Wavre.

LEF

Dankzij het LEF-project kunnen leerlingen in de eerste graad een aantal vakken in een andere taal volgen. Dit project zal de komende jaren uitgebreid worden naar de tweede en de derde graad. Volgend jaar al wordt het LEF-project verdergezet met Frans en Engels in het derde jaar en Engels in het vijfde jaar. Daarna komen ook het vierde en zesde jaar aan de beurt.

Educate4Life

In het vierde jaar loopt momenteel het driejarige project ‘Educate4Life’. De leerlingen van 4 Techniek-wetenschappen werken daarvoor het hele jaar intensief samen met een klas van het J.P.Thijsse College uit Castricum. In september gingen ze op inleefweek in Nederland en in april volgt een verdiepingsweek in België. Tussendoor werken ze gemeenschappelijk aan labo’s of onderzoeken en aan taaltaken voor de lessen Engels en Nederlands. Op deze manier werken we met onze leerlingen rond duurzaamheid en krijgen ze de kans om hun ervaringen en bevindingen te delen met leeftijdgenoten uit een ander land.

Het Wereldfeest

In het derde en vierde jaar neemt in mei de ploeg van het wereldfeest onze school een dagje over. Die dag krijgen alle leerlingen lezingen, workshops en activiteiten aangeboden over mondiale thema’s. Ze kunnen er ook proeven van echte wereldkeuken en sluiten de dag af met een groot gemeenschappelijk feest. Vorig jaar werd zo ‘The Cup song’ uitgevoerd met 900 leerlingen.

Internationaal Vertelfestival Alden Biesen

In april zullen enkele klassen van de tweede en derde graad ook een dag het internationale vertelfestival van Alden Biesen bijwonen. Ze krijgen er voorlezingen van internationale vertellers in het Nederlands, Frans en Engels en worden ondergedompeld in eeuwenoude verteltradities en verhalen.

AFS-leerlingen

Onze school ontving dit schooljaar verschillende leerlingen uit het buitenland, waaronder 4 AFS-leerlingen uit Hong Kong, de V.S., Paraguy en Italië. Er worden ook ieder jaar info-sessies over AFS georganiseerd.

Buitenlandse sprekers

Op regelmatige basis worden in de lessen internationale sprekers aan het woord gelaten. Zo ontvingen we reeds sprekers van Belta, EF en WEP. Dit voorjaar zullen we ook Duitstalige sprekers van het Goethe Institut en onze partnersschool in Greven in de lessen ontvangen.

Comenius-project

De voorbije jaren vond er in het zesde jaar ook een intensieve uitwisseling met het Griekse Zakynthos plaats met als doel het bestuderen van modern Grieks en Nederlands in het kader van een Europees Comeniusproject. De aanleiding was de 500ste verjaardag van de geboorte van Vesalius. Ook vandaag nog worden deze contacten verdergezet via Skype en andere moderne media.

(Foto: Leerlingen van Zakynthos op bezoek in Brugge)

Internationale stages op HHK

Het Heilig Hartinstituut heeft reeds geruime tijd ervaring met buitenlandse mobiliteiten voor leerlingen en leerkrachten. Momenteel lopen verschillende internationale projecten met de financiële steun van de Europese Unie.

Vorig schooljaar diende ook de vestiging van het Heilig Hartinstituut in Kessel-Lo (HHK) een aanvraag in voor een zogenaamd KA1-project. Het project met de naam “Implementation and Evaluation of Soft Skills (IESS)” werd goedgekeurd.

IESS loopt over schooljaar 2018-2019 en 2019-2020. HHK heeft partnerscholen in Denemarken en Nederland. De bedoeling van het project is om in een eerste fase leerkrachten op prospectie te sturen zodat in het tweede schooljaar een selectie van leerlingen van de derde graad Haarzorg, Schoonheidsverzorging en Retail en logistiek stage kan lopen in Nederland of in Denemarken.

Wij maken ons sterk dat een buitenlandse stage een toegevoegde waarde is voor onze leerlingen. Niet alleen ervaren zij dan aan den lijve hoe het eraan toe gaat op de werkvloer in het buitenland maar ze leren ook zelfredzaam zijn in een omgeving waarmee ze niet zijn vertrouwd. Door de toenemende globalisering vinden we het als Heilig Hartinstituut onze opdracht onze leerlingen de mogelijkheid te geven internationale competenties te verwerven. We denken daarbij concreet aan sociaal-culturele en interculturele competenties. Daarnaast is de verwerving en beheersing van vreemde talen een extra uitdaging voor leerlingen die naar Denemarken trekken. Dergelijke internationale ervaringen vormen een extra troef op de arbeidsmarkt.